Månad: februari 2014

Värdera också ansvaret i hemmen

Kvinnor saknar makt om de inte sitter med i ledningsgrupper och styrelser. Den slutsatsen kan man lätt dra om man ser på vilka frågor om jämställdhet som tas upp i media och av ledande politiker. Nu är kvoteringsfrågan uppe igen (könskvotering till privata bolagsstyrelser). Men jag bekymrar mig över det stora fokus som finns på vissa jämställdhetsfrågor som handlar om makt, medans man bortser helt från vissa andra. Finns inte en värld som inte består av styrelserummen eller liknande? Jo. Bland annat hemmet och familjen.

När det gäller familj och barn har uttrycket ”makt” har en sämre klang. Men oavsett vad man väljer att kalla det handlar det om att kunna påverka och det kan man utifrån en roll i en familj. På denna arena dominerar kvinnorna.

Jag känner inte igen mig i jämställdhetsdebatten som förs där hemmet och barnen bara finns med som något som hindrar mig och andra kvinnor att göra saker utanför hemmet. Jag kan stolt säga att jag älskar att vara med min familj! Genom att ha ansvar för hemmets verksamheter så som inköp, semestrar, kläder m.m. påverkar jag samhället. Men det viktigaste av allt är att jag förmedlar mina värderingar till barnen och spelar en avgörande roll för deras hela framtida liv. Det innebär en enorm makt!

I jämställdhetsdebatten förekommer uttrycket ”män måste ta mer ansvar i hemmet”. Det avslöjar att vi ändå erkänner att vistelse i en familj medför en sorts makt. För ansvar innebär i själva verket en möjlighet att påverka, d.v.s. en form av makt. Men det talas inte positivt om denna makt när det gäller kvinnor.

Det är som om det finns en rädsla att om vi erkänner att kvinnor har makt i hemmen så kommer kvinnorna åter att ”kedjas fast” där, för de borde då vara nöjda. Men det är bara hjärnspöken. Vi människor kan faktiskt hantera frågor som är mer komplicerade än för och emot något. En konstruktiv jämställdhetssträvan kräver att det finns plats för nyanser. Och det är viktigt att se på alla delar av mäns och kvinnors liv.

Vi skulle bli betydligt mer behjälpta av en sansad värdering och diskussion kring de olika rollerna och yrkena som finns i samhället. Män skulle i betydligt större utsträckning vilja ta ansvar över hem och barn om vi talade om detta ansvar, denna möjlighet, i positiva ordalag istället för som idag som en black om foten. Fler män som tar ett större ansvar i hemmen skulle medföra att fler kvinnor som vill får möjlighet att inta ledarpositioner i arbetslivet.

Kvinnors plats utanför hemmen är jätteviktig. Men det blir fel när vi framställer det som om kvinnor inte betyder något om de inte tar stor plats där. I samhället lever vi i symbios med varandra. Alla har en viktig roll att spela, en plats att fylla. Det är viktigare att samhället fungerar än att alla ska bli ”toppchefer”. Och det är betydligt viktigare att varje person mår bra av det som de gör. Det är ditåt jämställdhetssträvan borde sikta tycker jag.

En avslutande tanke: de allra flesta män som sitter i en bolagsstyrelse har en mamma som påverkat dem under hela deras livstid. Det är inte fy skam att ha presterat det!